fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE WINTER SPORT
ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De Winter Sport: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pinguïn Bedrijfsadvies B.V., gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62105531
De Lesklant: het Leskind of de volwassen Lesklant dat zwem- of dansles krijgt bij De Winter Sport evenals diens wettelijk vertegenwoordiger.
De Contractant: degene (doorgaans ouder of verzorger) die voor het kind of de volwassene die voor zichzelf een overeenkomst sluit met De Winter Sport voor het volgen van zwem- of danslessen.

ARTIKEL 2 (ALGEMEEN)
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen De Winter Sport en de ouder of verzorger van het Leskind of tussen De Winter Sport en de volwassen Lesklant die bij De Winter Sport is ingeschreven.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze door De Winter Sport uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. De in deze Algemene voorwaarden genoemde bedragen kunnen door De Winter Sport jaarlijks worden verhoogd. In dat geval zullen deze bedragen op de website van De Winter Sport worden vermeld.

ARTIKEL 3 overeenkomsten
3.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra door de Contractant een inschrijfformulier bij De Winter Sport is ingevuld en ingediend en de aanmelding door De Winter Sport als zo is geaccepteerd. Het inschrijfformulier kan worden ingevuld en/of gedownload via https://www.dewintersport.nl/inschrijven/. De aanmelding met betrekking tot de Lesklant zal na ontvangst van het aanmeldformulier zo snel mogelijk worden verwerkt. De overeenkomst komt niet tot stand indien de Contractant de algemene voorwaarden niet aanvaardt.
3.2. Wijzigingen in de persoon van een Contractant gelden eerst indien de (oorspronkelijke) Contractant daarmee schriftelijk heeft ingestemd en indien zij door De Winter Sport schriftelijk zijn aanvaard. Bij wijziging in de gezagsrelatie met betrekking tot het Leskind zal De Winter Sport de contractuele relatie daarnaar gevraagd aanpassen, mits deze wijziging door de desbetreffende ouder of verzorger van het Leskind met schriftelijke documenten kan worden aangetoond.
3.3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.4. worden overeenkomsten aangegaan voor een periode van telkens vier weken. Zij kunnen door de Contractant worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden.
3.4. Privé- en pushlessen worden telkens voor één les aangegaan. De daarmee verband houdende kosten worden voorafgaand aan of na de betreffende les geïncasseerd.
Er kunnen, naast de gebruikelijke zwem- of danslessen, losse extra lessen, al dan niet in een serie, worden afgenomen. De daarmee samenhangende kosten worden voorafgaand aan deze les(sen) of na afloop daarvan geïncasseerd.

ARTIKEL 4 uitvoeringen VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De Winter Sport zal de zwem- of danslessen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vakbekwaamheid (doen) uitvoeren. Uit de aard der zaak betreft het hier een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
4.2. In geval van incidentele ziekte aan de zijde van de Lesklant, dient de Contractant dat uiterlijk 4 uur voorafgaand aan de zwem- of dansles door te geven aan De Winter Sport. In andere gevallen van afwezigheid dient de betreffende les minimaal 24 uur voorafgaand aan de zwem- of dansles te worden afgezegd. Afzeggingen geschieden via de daartoe ingerichte applicatie GotGrib.nl of Grib Club app. Met betrekking tot de afgezegde les is de Contractant het gebruikelijke lesgeld verschuldigd. De Lesklant is gerechtigd de gemiste lessen in te halen, zonder aanvullende kosten, maar niet als afzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden.
4.3. In geval van langdurige ziekte en/of overmacht aan de zijde van de Lesklant treedt de Contractant met De Winter Sport in overleg over een aangepaste regeling.
4.4. In geval van ziekte en/of overmacht aan de zijde van De Winter Sport heeft de Lesklant het recht alle als gevolg daarvan gemiste lessen in te halen.
4.5. Er vindt in de in artikel 4.2. en 4.3. genoemde gevallen geen restitutie van lesgeld plaats. In het in artikel 4.4. genoemde geval is De Winter Sport niet tot vergoeding van schade tegenover de Contractant gehouden.
4.6. Inhaallessen zijn niet inwisselbaar voor geld. Het inhaaltegoed wordt na het beëindigen van de lessen niet teruggestort. De rechten op inhaallessen kunnen desgewenst worden overgezet naar andere leden van het gezin van de Contractant. Inhaallessen zijn niet in te wisselen voor pushlessen, privélessen, of te verzilveren in het kader van afzwem- of afdanskosten. De geldigheidstermijn van de inhaalcredits bedraagt 90 dagen. (credits ontvangen na 8 oktober 2022)
4.7. Een push of privéles dient minimaal 12 uur van tevoren worden afgemeld, zo niet dan wordt er 50% van de les in rekening gebracht. Bij een no-show van een push of privéles wordt de gehele les in rekening gebracht.
4.8. Wijzigingen van een afzwem- of afdansdatum kunnen tot uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het afzwemmen of afdansen worden doorgegeven, mits dit voor 12.00 uur gebeurt. Voor tijdige wijzigingen worden geen kosten in rekening gebracht. Na voornoemd tijdstip is de Contractant een bedrag van € 15 ter zake van administratiekosten aan De Winter Sport verschuldigd.

ARTIKEL 5 aanmeldingen EN BETALING
5.1. De tarieven van De Winter Sport, daaronder het lesgeld en het examengeld, staan vermeld op haar website (https://www.dewintersport.nl/zwemschool/ en https://www.dewintersport.nl/dansschool/).
5.2. Bij aanmelding verleent de Contractant een automatische machtiging aan De Winter Sport om vanaf de start van de zwem- of dansles de verschuldigde bedragen, daaronder het lesgeld in vier wekelijkse termijnen, van de door de Contractant opgegeven bankrekening af te schrijven.
5.3. De Contractant dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo op zijn rekening staat. Indien door De Winter Sport niet kan worden geïnd óf indien er door de Contractant wordt gestorneerd, zal De Winter Sport de incasso opnieuw doen plaatsvinden. Slaagt deze incasso bij een derde keer opnieuw niet óf vindt opnieuw stornering plaats, dan is de Contractant voor iedere volgende poging een aanvullend bedrag van € 10,00 verschuldigd aan automatische incassokosten.
5.4. Het vier wekelijkse (bedrag) wordt door De Winter Sport voorafgaand aan de lopende periode van vier weken geïncasseerd. De Winter Sport heeft het recht desgewenst de incasso te laten plaatsvinden tijdens of na afloop van de periode van vier weken waarin de lessen plaatsvinden.
5.5. Er wordt door De Winter Sport aan de Contractant geen factuur voor de lessen verzonden. De Winter Sport zal aan de Contractant voorafgaand aan de incasso een e-mailnotificatie sturen met de aankondiging van de incasso.
5.6. Er vindt bij beëindiging van de overeenkomst geen restitutie van lesgeld plaats voor niet-genoten lessen, maar niet als sprake is van een bedrag dat gelijk is aan of groter is dan de kosten voor één les. Met betrekking tot niet-genoten inhaallessen vindt geen restitutie plaats.
5.7. In bijzondere gevallen kan in overleg met De Winter Sport worden afgeweken van de invordering door middel van automatische incasso. Afwijking is slechts geldig indien deze schriftelijk is vastgelegd.
5.8. De Winter Sport kan bij niet tijdige betaling en/of het herhaald onterecht storneren van het lesgeld derden belasten met het nemen van nadere incassomaatregelen. Alle met deze incasso gemoeide kosten, met inbegrip van alle gerechtelijke en alle buitengerechtelijke kosten, komen in dat geval ten laste van de Contractant.
5.9. Bij betalingsachterstand, in welke mate dan ook, heeft De Winter Sport het recht de Lesklant deelname aan de zwem- of danslessen en het afsluitende examen, al dan niet tijdelijk, te ontzeggen. Gedurende de periode van deze ontzegging is de Contractant toch gehouden het gebruikelijke lesgeld te voldoen.
5.10. De Winter Sport is gerechtigd jaarlijks haar tarieven te verhogen. De tariefsverhoging wordt via de website bekend gemaakt.

ARTIKEL 6 HUISREGELS
6.1. De Contractant is en blijft volledig verantwoordelijk voor het Leskind tot aan het passeren van de doucheruimte of bij het betreden van de danszaal.
6.2.De Winter Sport is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal of vermissing van kleding en andere goederen van de Lesklant, daaronder inbegrepen de goederen en de kleding die in de kleedruimtes en de kluisjes wordt opgeborgen.
6.3. Na afloop van de zwem- of dansles is de Contractant, na het passeren van de doucheruimte en na het vertrek uit de danszaal, verantwoordelijk voor de (tijdige) opvang van het Leskind. Indien de Contractant toestemming geeft dat een ander het Leskind na de zwem- of dansles ophaalt, is hij verplicht daarvan melding te doen aan de receptie van het zwembad en van de dansschool, met achterlating van de NAW-gegevens en het telefoonnummer van deze begeleider.
6.4. De volwassen Lesklant, het Leskind én de Contractant en eenieder die de zwemruimte of danszaal betreedt, is gehouden de instructies van zwem- en dansinstructeurs van De Winter Sport nauwgezet op te volgen.
6.5. De Winter Sport werkt met specifieke lesplannen, gebaseerd op kleine groepen. Uitsluitend de zwem- en dansinstructeur van De Winter Sport bepaalt óf een Leskind wordt bevorderd naar een hoger niveau. Desgewenst verstrekt de zwem- en dansinstructeur daarover uitleg aan de Contractant.
6.6. Indien blijkt dat een Lesklant vanwege een (tijdelijke) functiebeperking één of meer onderdelen van een les- of examenprogramma niet kan uitvoeren, kan de zwem- of dansinstructeur besluiten om de Lesklant een alternatief lesprogramma te doen volgen. Een en ander geschiedt in overleg met de Contractant in geval van een Leskind.
6.7. In het belang van de veiligheid dienen de huisregels op de betreffende locatie door Contractant en de Lesklant strikt te worden opgevolgd.
6.8. De Contractant en/of de begeleider van het Leskind, het Leskind en de volwassen Lesklant dienen de aanwijzingen van het dienstdoende personeel altijd op te volgen. Zij dienen zich bovendien te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.
6.9. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van dat wat in dit artikel is omschreven, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door De Winter Sport. In dat geval kan door de Contractant geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het al betaalde lesgeld.
6.10. Bij de zwem- of danslessen mogen toeschouwers plaatsnemen op de voor hen aangewezen plekken.

ARTIKEL 7 aansprakelijkheden
7.1. De Winter Sport is niet aansprakelijk voor directe- en indirecte schade die de Lesklant lijdt gedurende de deelname aan de zwem- of dansles, maar niet als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Winter Sport.
7.2. Indien De Winter Sport aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van De Winter Sport uitkeert.
7.3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van De Winter Sport niet tot uitkering overgaat, dan is De Winter Sport tegenover de Contractant en de Lesklant in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de zwem- of danslessen gedurende een periode van maximaal drie vierwekelijkse periodes.
7.4. De Winter Sport is tegenover de Contractant nimmer aansprakelijk voor schade die de Contractant en/of de Lesklant lijdt door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken, daaronder kleding en schoeisel, of voor schade die het gevolg is van het staken van een lesactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door derden.
7.5. De Contractant is jegens De Winter Sport aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de zwem- of dansaccommodatie door zijn toedoen dan wel door toedoen van het Leskind dan wel diens begeleider wordt veroorzaakt.

ARTIKEL 8 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
8.1. De Contractant geeft De Winter Sport toestemming de gegevens die betrekking hebben op de Lesklant op te slaan in een daartoe ingericht bestand.
8.2. De Winter Sport voldoet wat betreft de omgang met privacygevoelige gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal de door haar verzamelde gegevens alleen gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de zwem- of danslessen van de Lesklant. De Winter Sport levert geen privacygevoelige informatie aan derden.
8.3. Tijdens de zwem- of danslessen of bijzondere evenementen zoals het diplomazwemmen of afdansen kan het voorkomen dat er foto’s, video’s of televisieopnames gemaakt worden van Lesklanten. De Winter Sport is gerechtigd deze foto’s te gebruiken voor publicatie op haar website, facebookpagina of voor het illustreren van publicaties van De Winter Sport, tenzij de Contractant daartegen schriftelijk bezwaar maakt.
8.4. De Winter Sport is niet verantwoordelijk voor foto’s, video’s of televisieopnamen die door derden tijdens de lessen, in het bijzonder tijdens het afzwemmen en afdansen, worden gemaakt.

ARTIKEL 9 OVERIGE BEPALINGEN
9.1. De Winter Sport heeft het recht om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via de website (https://www.dewintersport.nl/algemene-voorwaarden/).
9.2. Klachten kunnen worden gemeld bij de directie van De Winter Sport. Klachten ter zake van gebeurtenissen die meer dan twee maanden voor de datum van de klacht hebben plaatsgevonden, worden niet in behandeling genomen. Aanspraken vervallen indien niet binnen de gestelde termijn van twee maanden bij de directie van De Winter Sport schriftelijk is geklaagd. Deze kunnen gemaild worden naar info@dewintersport.nl
9.3. Geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.